Hem Aktier Hur man analyserar Aktier och undersöker innan köp

Hur man analyserar Aktier och undersöker innan köp

641
0
Undersök aktier
Reklam

Här är en nybörjarguide för att undersöka och analysera aktier att köpa. Att analysera aktier hjälper investerare att hitta de bästa investeringsmöjligheterna. Genom att använda analytiska metoder när vi undersöker aktier kan vi försöka hitta aktier som handlas för en rabatt till deras verkliga värde, som därför kommer att ha en utmärkt position för att fånga marknadsslående avkastning i framtiden även om det såklart inte finns några som helst garantier så kan vi åtminstone se till att handla när värderingen är rimlig.

Lär dig de två grundläggande typerna av aktieanalys

När det kommer till att analysera aktier finns det två grundläggande vägar du kan gå: fundamental analys och teknisk analys.

Reklam
 • Fundamental analys är baserad på antagandet att en aktiekurs inte nödvändigtvis återspeglar det verkliga inneboende värdet av den underliggande verksamheten. Fundamentala analytiker använder värderingsmått och annan information för att avgöra om en aktie är attraktivt prissatt. Fundamental analys är utformad för investerare som letar efter utmärkt långsiktig avkastning.
 • Teknisk analys antar i allmänhet att en akties pris återspeglar all tillgänglig information och att priserna i allmänhet rör sig enligt trender. Med andra ord, genom att analysera en akties kurshistorik kan du kanske förutsäga dess framtida prisbeteende. Om du någonsin har sett någon försöka identifiera mönster i aktiediagram eller diskutera glidande medelvärden, är det en form av teknisk analys.

En viktig skillnad är att fundamental analys syftar till att hitta långsiktiga investeringsmöjligheter, medan teknisk analys vanligtvis fokuserar på kortsiktiga prisfluktuationer. Vi är generellt förespråkare för fundamental analys och tror att investerare kan slå marknaden över tid genom att fokusera på bra företag som handlar till rimliga priser. 

Fundamental analys: Lär dig viktiga investeringsmått

Med det i åtanke, låt oss ta en titt på fyra av de viktigaste och mest lättförståeliga mått som alla investerare bör ha i sin analytiska verktygslåda för att förstå ett företags ekonomi :

 • Pris-till-vinst (P/E)-tal : Företag rapporterar sina vinster till aktieägarna som vinst per aktie, eller EPS för kort. Pris-till-vinst-förhållandet, eller P/E-talet, är ett företags aktiekurs dividerat med dess årliga vinst per aktie. Till exempel, om en aktie handlas för 300 kronor och företagets vinst var 20 kronor per aktie under det senaste året, skulle vi säga att den handlades för ett P/E-tal på 15, eller “15 gånger vinsten.” Detta är det vanligaste värderingsmåttet i fundamental analys och är användbart för att jämföra företag i samma bransch med liknande tillväxtutsikter.
 • Förhållande mellan pris och vinsttillväxt (PEG): Olika företag växer i olika takt. PEG-kvoten tar en akties P/E-tal och dividerar det med den förväntade årliga vinsttillväxten under de närmaste åren för att jämna ut villkoren. Till exempel skulle en aktie med ett P/E-tal på 20 och 10% förväntad vinsttillväxt under de kommande fem åren ha ett PEG-tal på 2. Tanken är att ett snabbväxande företag kan vara “billigare” än ett långsammare- växande en.
 • Pris-till-bok-förhållande (P/B) : Ett företags bokförda värde är nettovärdet av alla dess tillgångar. Tänk på bokfört värde som den summa pengar ett företag teoretiskt sett skulle ha om det lade ner sin verksamhet och sålde allt det ägde. Pris-till-bokfört värde, eller P/B, förhållandet är en jämförelse av ett företags aktiekurs och dess bokförda värde.
 • Skuld-till-EBITDA-förhållande: Ett bra sätt att mäta finansiell hälsa är att titta på ett företags skulder. Det finns flera skuldmått, men skuld-till-EBITDA-förhållandet är bra för nybörjare att lära sig. Du kan hitta ett företags totala skulder i dess balansräkning, och du hittar dess EBITDA (vinst före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) i dess resultaträkning. Vänd sedan de två siffrorna till ett förhållande. En hög skuld-till-EBITDA-kvot kan vara ett tecken på en investering med högre risk, särskilt under lågkonjunkturer och andra tuffa tider.

Investerare är beroende av aktieanalys för att hitta potentiellt lönsamma aktier. Vanliga sätt att analysera aktier inkluderar teknisk och fundamental analys. Flera komponenter faller under fundamental analys, inklusive granskning av ett företags pris-till-vinst-kvot, vinst per aktie, bokfört värde och avkastning på eget kapital. Många investerare använder också rekommendationer från finansanalytiker för att analysera en aktie. Vilken typ av aktieanalys du implementerar baseras på personliga preferenser. Förstå de olika sätten att analysera en aktie för att hitta den metod som bäst passar dina finansiella mål.

Avkastning på eget kapital

Investerare använder avkastning på eget kapital för att avgöra hur väl ett företag producerar positiv avkastning för sina aktieägare. Att analysera ROE kan hjälpa dig att hitta företag som är vinstgenererande. ROE beräknas genom att dividera nettoresultatet med genomsnittligt eget kapital. En kontinuerlig ökning av ROE är ett gott tecken för investerare.

Analytikerrekommendationer

Många investerare använder analytikerrekommendationer för att snabbt öka storleken på en aktie. Analytiker utför omfattande grundläggande och teknisk forskning, och de utfärdar köp- eller säljrekommendationer. Innan de bestämmer sig för att köpa eller sälja aktier använder investerare vanligtvis analytikerrekommendationer i samband med en aktieanalysteknik.

Se bortom siffrorna för att analysera aktier

Detta är kanske det viktigaste steget i den analytiska processen. Även om alla älskar ett bra fynd, finns det mer att göra med aktieundersökningar och analyser än att bara titta på värderingsstatistik. Det är mycket viktigare att investera i en bra affär än en billig aktie . Med det i åtanke, här är tre andra viktiga komponenter i aktieanalys som du bör titta på:

 • Varaktiga konkurrensfördelar: Som långsiktiga investerare vill vi veta att ett företag kommer att kunna behålla (och förhoppningsvis växa) sin marknadsandel över tid. Så det är viktigt att försöka identifiera en varaktig konkurrensfördel – även känd som en ekonomisk vallgrav – i företagets affärsmodell när man analyserar potentiella aktier. Detta kan komma i flera former. Ett pålitligt varumärke kan ge ett företag prissättningskraft, patent kan skydda det från konkurrenter och ett stort distributionsnätverk kan ge det en kostnadsfördel jämfört med andra företag, för att bara nämna några.
 • Bra ledning: Det spelar ingen roll hur bra ett företags produkt är eller hur mycket tillväxt som sker i en bransch om fel personer fattar viktiga beslut. Helst kommer VD:n och andra huvudchefer i ett företag att ha framgångsrik och omfattande branscherfarenhet och finansiella intressen som är i linje med aktieägarnas.
 • Branschtrender: Investerare bör fokusera på branscher som har gynnsamma långsiktiga tillväxtutsikter. Till exempel, under det senaste decenniet eller så har andelen detaljhandelsförsäljning som sker online vuxit från mindre än 5% till mer än 11 ​% idag. Så e-handel är ett exempel på en bransch med en gynnsam tillväxttrend. Cloud computing , betalningsteknik och hälsovård är några andra exempel på branscher som sannolikt kommer att växa kraftigt under de kommande åren.

Ett grundläggande exempel på aktieanalys

Låt oss snabbt titta på ett hypotetiskt scenario. Vi kommer att säga att jag vill lägga till en husrenoveringsaktie till min portfölj och att jag försöker välja mellan Home Depot (NYSE:HD) och Lowe’s (NYSE:LOW). Nu har jag förvissa bägge av olika anledningar som ni kan se i artikeln bygg en utdelningsportfölj.

Först skulle jag ta en titt på några siffror. Så här ställer sig dessa två företag när det gäller några av de mätvärden vi har diskuterat:

Metrisk

Home Depot

Lowes

P/E-tal (senaste 12 månaderna)

26.4

22.9

Beräknad vinsttillväxttakt

7,1%

20,7%

PEG-förhållande

3.7

1.1

Skuld i förhållande till EBITDA

1,67

2,34

Siffror från November 2020 som togs fram i samband med mina köp.

Här är nyckeln till dessa siffror. Lowe’s verkar faktiskt vara det billigare köpet både på P/E- och PEG-basis. Lowe’s har en högre skuld-till-EBITDA-multipel, så detta kan tyda på att Lowe’s är den mer riskfyllda av de två.

Jag skulle inte säga att något företag har en stor konkurrensfördel framför det andra. Home Depot har utan tvekan det bättre varumärket och distributionsnätverket, men inte så mycket att det skulle påverka mitt investeringsbeslut, särskilt när Lowes ser mycket mer attraktiv ut. Jag är ett fan av båda ledningsteamen, och hemförbättringsbranschen är en som alltid kommer att vara upptagen.

Om du tror att jag väljer några mätvärden att fokusera på och baserar mina åsikter på dem, så har du rätt. Och det är poängen: Det finns inget perfekt sätt att undersöka aktier, vilket är anledningen till att olika investerare väljer olika aktier.

Solid analys kan hjälpa dig att fatta smarta beslut

Som jag nyss nämnde finns det inget korrekt sätt att analysera aktier. Målet med aktieanalys är att hitta företag som du tror är bra värderingar och bra långsiktiga affärer. Detta hjälper dig inte bara att hitta aktier som sannolikt kommer att ge stark avkastning, utan att använda analytiska metoder som de som beskrivs här kan hjälpa dig att förhindra att du gör dåliga investeringar och förlorar pengar.

Teknisk analys: Lär dig viktiga investeringsmått

Många investerare analyserar aktier baserat på deras fundamentala insikter som vi gått igenom ovan – såsom deras intäkter, värdering eller branschtrender – men grundläggande faktorer återspeglas inte alltid i marknadspriset. Teknisk analys försöker förutsäga prisrörelser genom att undersöka historiska data, främst pris och volym. Teknisk analys studerar utbud och efterfrågan på en aktie på marknaden. Investerare som använder teknisk analys tror att en akties historiska utveckling indikerar hur aktien kommer att prestera i framtiden. Lite uppmärksamhet ägnas åt företagets värde. Teknisk analys lägger stort fokus på studiet av trender, diagram och mönster.

Det hjälper handlare och investerare att navigera i gapet mellan inneboende värde och marknadspris genom att utnyttja tekniker som statistisk analys och beteendeekonomi. Teknisk analys hjälper handlare att vägleda vad som är mest sannolikt att hända givet tidigare information. De flesta investerare använder både teknisk och fundamental analys för att fatta beslut.

 • Teknisk analys, eller att använda diagram för att identifiera handelssignaler och prismönster, kan till en början verka överväldigande eller esoteriskt.
 • Nybörjare bör först förstå varför teknisk analys fungerar som ett fönster till marknadspsykologi för att identifiera möjligheter till vinst.
 • Fokusera på en speciell handelsstrategi och utveckla en disciplinerad strategi som du kan följa utan att låta känslor eller andra gissningar komma i vägen.
 • Hitta en mäklare som kan hjälpa dig att genomföra din plan till ett överkomligt pris samtidigt som du tillhandahåller en handelsplattform med rätt verktygsuppsättning du behöver.

Välj rätt tillvägagångssätt

Det finns generellt två olika sätt att närma sig teknisk analys: top-down- metoden och bottom-up- metoden. Ofta kommer kortsiktiga handlare att ta en top-down-strategi och långsiktiga investerare kommer att ta en bottom-up-strategi. Utöver detta finns det fem kärnsteg för att komma igång med teknisk analys.

Top-Down

Top-down-metoden är en makroekonomisk analys som tittar på den övergripande ekonomin innan man fokuserar på enskilda värdepapper. En handlare skulle först fokusera på ekonomier, sedan sektorer och sedan företag när det gäller aktier. Handlare som använder detta tillvägagångssätt fokuserar på kortsiktiga vinster i motsats till långsiktiga värderingar. Till exempel kan en handlare vara intresserad av aktier som bröt ut från sitt 50-dagars glidande medelvärde som en köpmöjlighet.

Botten upp

Bottom-up-metoden fokuserar på enskilda aktier i motsats till en makroekonomisk syn. Det handlar om att analysera en aktie som verkar fundamentalt intressant för potentiella in- och utträdespunkter. Till exempel kan en investerare hitta en undervärderad aktie i en nedåtgående trend och använda teknisk analys för att identifiera en specifik ingångspunkt när aktien kan vara på väg att nå botten. De söker värde i sina beslut och avser att ha en långsiktig syn på sina affärer.

Utöver dessa överväganden kanske olika typer av handlare föredrar att använda olika former av teknisk analys. Daghandlare kan använda enkla trendlinjer och volymindikatorer för att fatta beslut, medan swing- eller positionshandlare kanske föredrar diagrammönster och tekniska indikatorer. Handlare som utvecklar automatiserade algoritmer kan ha helt andra krav som använder en kombination av volymindikatorer och tekniska indikatorer för att driva beslutsfattande.

Välj en strategi eller utveckla ett handelssystem

Det första steget är att identifiera en strategi eller utveckla ett handelssystem. Till exempel kan en nybörjare besluta sig för att följa en crossover- strategi för glidande medelvärde, där de kommer att spåra två glidande medelvärden (50 dagar och 200 dagar) på en viss aktiekursrörelse.

För denna strategi, om det kortsiktiga 50-dagars glidande medelvärdet går över det långsiktiga 200-dagars glidande medelvärdet, indikerar det en uppåtgående pristrend och genererar en köpsignal . Det motsatta är sant för en säljsignal.

Bild från Tradingview som är ett verktyg där man kan göra tekniskanalys
SBB B aktiegraf visualiserad med candle stick bars i tradingview med linjer för MA 20, 50 och 200 samt volym i botten.

Identifiera värdepapper

Inte alla aktier eller värdepapper kommer att passa med ovanstående strategi, som är idealisk för mycket likvida och volatila aktier istället för illikvida eller stabila aktier. Olika aktier eller kontrakt kan också kräva olika parameterval – i det här fallet olika glidande medelvärden som ett 15-dagars och 50-dagars glidande medelvärde.

Hitta rätt mäkleri

Skaffa rätt handelskonto som stöder den valda typen av investering. De bör erbjuda den funktionalitet som krävs för att spåra och övervaka de utvalda tekniska indikatorerna samtidigt som kostnaderna hålls låga för att undvika att tära på vinster. För ovanstående strategi skulle ett grundläggande konto med glidande medelvärden på ljusstakediagram fungera.

Spåra och övervaka affärer

Handlare kan kräva olika nivåer av funktionalitet beroende på deras strategi. Till exempel kommer daytraders att kräva ett marginalkonto som ger tillgång till nivå II-kurser och synlighet för marknadsgaranter. Men för vårt exempel ovan kan ett baskonto vara att föredra som ett billigare alternativ.

Använd ytterligare programvara eller verktyg

Det kan finnas andra funktioner som behövs för att maximera prestandan. Vissa handlare kan kräva mobila varningar eller tillgång till handel på språng, medan andra kan utnyttja automatiserade handelssystem för att utföra affärer för deras räkning. 

Tips och riskfaktorer

Handel kan vara utmanande, vilket innebär att det är viktigt att göra dina läxor utöver ovanstående punkter. Några andra viktiga överväganden inkluderar:

 • Förstå logiken bakom teknisk analys.
 • Backtesting av handelsstrategier för att se hur de skulle ha presterat tidigare.
 • Öva på att handla på ett demokonto innan du satsar riktigt kapital.
 • Att vara medveten om begränsningarna med teknisk analys för att undvika kostsamma misslyckanden och överraskningar.
 • Att vara tankeväckande och flexibel kring skalbarhet och framtida krav.
 • Försöker utvärdera funktionerna i ett handelskonto genom att begära en gratis provperiod.
 • Börja smått i början och expandera allt eftersom du får erfarenhet.

Poängen

Många investerare utnyttjar både fundamental och teknisk analys när de fattar investeringsbeslut eftersom teknisk analys hjälper till att fylla i kunskapsluckor. Genom att utveckla en förståelse för teknisk analys kan handlare och investerare förbättra sin långsiktiga riskjusterade avkastning, men det är viktigt att förstå och öva på dessa tekniker innan de satsar riktigt kapital för att undvika kostsamma misstag.

Originally posted 2022-01-14 08:05:00. Republished by Blog Post Promoter

Reklam
Föregående artikelCoinbase 101: Få gratis pengar genom oss – 300 kr gratis krypto i BTC, AMP, FET & XLM
Nästa artikelCoinify vs Coinbase: Vilken plattform är bäst för handel med krypto?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här